Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Învăţământ modern, centrat pe student

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a luat fiinţă în anul 1991 şi se integrează armonios în structura Universităţii. Ideea înfiinţării Facultăţii de Stomatologie a fost determinată atât de vechile tradiţii cultural-ştiinţifice ale urbei noastre, cât şi de existenţa, încă din anul 1956, a unei puternice Şcoli Postliceale de Tehnică Dentară, care a dat României generaţii de specialişti valoroşi.

Un alt factor care a determinat înfiinţarea Facultăţii de Medicină Dentară este baza materială stomatologică deosebită a municipiului Arad, reprezentată de patru policlinici stomatologice cu 60 unităţi de lucru, dintre care amintim Policlinica Stomatologică Judeţeană „Aurel Vlaicu”, care este una dintre cele mai moderne şi bine echipate din ţară.

Prin acreditarea instituţională a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – Legea nr. 240/2002 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 291/30.04.2002, Facultatea de Medicină Dentară are toate drepturile prevăzute de legea învăţământului, inclusiv de organizare a examenelor de finalizare a studiilor.

Cadrul educaţional este variat, cu abordare multidisciplinară în educaţia medicală a viitorilor absolvenţi, prin implicarea lor în programele de cercetare, sociale, programe de pregătire postuniversitară şi în educaţia medicală continuă.

Facultatea de Medicină Dentară practică un învăţământ modern, centrat pe student, adaptat cerinţelor spaţiului european, prin creşterea ponderii activităţilor practice şi a activităţilor de studiu şi de cercetare individuală. Studenţii desfăşoară o activitate de cercetare în strânsă corelație cu activităţile educaţionale, surse de formare în contextul integrării în spaţiul european şi internaţional.

Întregul efort al corpului academic este centrat pe formarea de absolvenţi, cu pregătire adecvată în domeniul medical dentar şi al cercetării ştiinţifice, raportate la standardele europene şi internaţionale.

Pogramele de studii acreditate şi autorizate – nivel licenţă – în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad sunt:

– Medicină dentară – 6 ani/zi, IF, 360 de credite ECTS, licenţă – specializare acreditată prinH.G. 696/2000 şi prin Legea nr. 240/2002. Prin reevaluarea curriculei au fost alocate un număr mai mare de ore activităţilor practice de specialitate cum ar fi: protetică dentară, reabilitarea orală, chirurgia orală, odontoterapia, endodonţia, ş.a.m.d., astfel încât absolvenţii sunt capabili să se integreze cu succes în profilul specializării. Au fost introduse discipline noi: Medicină dentară preventivă şi comunitară, Medicină de Urgenţă, Urgenţe prespitaliceşti, Terapia durerii, ca discipline opţionale, pentru a permite absolventului să aleagă un traseu educaţional propriu.

– Tehnică dentară – IF, 3 ani/zi 180 credite ECTS, licenţă – specializare acreditată conform H.G. nr. 493/2013. Misiunea specializării este de a pregăti tehnicieni dentari foarte bine instruiţi în domeniul proteticii dentare, al aparatelor ortodontice şi chirurgicale. La absolvire, un viitor tehnician dentar trebuie să deţină cunoştinţe la zi şi o înţelegere a chestiunilor majore referitoare la practica medicinii dentare în general şi a tehnicii dentare în special, trebuie să aibă multe abilităţi, inclusiv cele legate de cercetare, de investigaţie, cele analitice, de  rezolvare a problemelor, de planificare, comunicare, prezentare şi lucru în echipă.

Facultatea de Medicină Dentară realizează, prin programele de studii Medicină Dentară și Tehnică Dentară un învăţământ superior pe ciclul licență, cursuri academice postuniversitare, studii de perfecţionare/specializare profesională, şcoli de vară, parteneriate şi schimburi de studenţi cu alte Universităţi de prestigiu din spaţiul Uniunii Europene.

Adresa Facultăţii de Medicină Dentară: Str. Liviu Rebreanu, nr.86; Tel: 0257.259853, e-mail: medicinadendara@uvvg.ro, web: medicinadentara.uvvg.ro