Programe de studii

page_md

Medicina Dentara

Nivelul de studii: Licenta
Durata: 6 ani
Număr credite: 360
Domeniul de studii: Sanatate
Locatia: Arad, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86
Limba de predare: Romana

 
acreditare-AHPGS

 

Facultatea de Medicină Dentară U.V.V.G. Arad îşi asumă misiunea unui învăţământ modern, formativ prin interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care contribuie la acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice precum şi la dezvoltarea competenţelor orizontale şi transversale, pentru a fi capabili să se integreze cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii.

Structura curriculară şi procesul didactic îmbină caracterul informativ al învăţământului medical dentar cu cel formativ, permite implicarea studenţilor în luarea deciziilor şi adoptarea strategiilor educaţionale şi a sistemelor de evaluare curriculară, dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă.

Misiunea şi obiectivele programului de studiu Medicină Dentarăsunt conforme cu reglementărilesectoriale specific învăţământului medical conformDirectivei Europene, recunoaşterea internaţională adiplomelor şi calificărilor şi sunt dictate de racordareala Spaţiul European al Învăţământului Superior, precumşi la Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice.Prin compatibilizarea procesului de învăţământ medicalnaţional şi internaţional, conform standardelor specificMedicinii Dentare, am creat posibilităţi de mobilitate astudenţilor prin sistemul ECTS.

Prin reevaluarea curriculeiau fost alocate un număr mai mare de ore activităţilor practice de specialitate cum ar fi: protetică dentară, reabilitarea orală, chirurgia orală, odontoterapia, endodonţia, ş.a.m.d., astfel încât absolvenţii sunt capabili să se integreze cu succes în profilul specializării. Au fost introduse discipline noi: Medicină dentară preventivă şi comunitară, Medicină de Urgenţă, Urgenţe prespitaliceşti, Terapia durerii, ca discipline opţionale, pentru a permite absolventului să aleagă un traseu
educaţional propriu.

A fost modernizată prin resurse proprii infrastructura de predare/cercetare, prin modernizarea bazei tehnicomateriale, crearea de noi laboratoare, în concordanţă cu standardele europene și standardele ARACIS.

Competenţe profesionale

 • CI – Identificarea stării de boală şi stabilirea diagnosticului corect al afecţiunii (afecţiunilor) dentare.
 • C2 – Terapia conservativa a structurilor odonto – parodontale
 • C3 – Diagnosticul si terapia interceptiva a anomaliilor aparatului dento-maxilar
 • C4 – Restaurarea protetica a arcadelor dentare
 • C5 – Identificarea particularitatilor diagnostice si evolutive si examinarea pacientului cu afecţiuni chirurgicale din sfera oro-maxilofaciala
 • C6 – Gestionarea bazelor teoretice si legislative ale sistemelor de sanatate operaţionale in Romania precum si a celor manageriale vizând cabinetul de medicina dentara.

Competenţe transversale

 • Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale. în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată
  CT1 – Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
 • Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare şi a riscurilor, în condiţii de aplicare a normelor deontologice şi de etică profesională în domeniu, precum şi de securitate şi sănătate în muncă
 • Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
  CT2 – Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul
 • Realizarea unei lucrări/unui proiect, executând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară
  Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională
  CT3 – Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională
 • Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a unei lucrări de specialitate pe o tema actuală în domeniu, utilizând diverse surse şi instrumente de informare

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Biologie celulară şi moleculară/2 semestre
 • Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară/1 semestru
 • Chimie/1 semestru
 • Histologie-citologie/1 semestru
 • Embriologie/1 semestru
 • Anatomie/1 semestre
 • Biochimia cavităţii orale/1 semestru
 • Fiziologie generală/1 semestru
 • Ştiinţe comportamentale/1 semestru
 • Morfologia şi semiologia sistemului stomatognat/1 semestru
 • Metodologia cercetării ştiinţifice medicale/1 semestru
 • Practica de specialitate (5/4/8) Semiologie dentară şi funcţia masticatorie/1 semestru
 • Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
 • Educaţie fizică/2 semestre
 • Limbi moderne 2/2 semestre
 • Morala creştină/1 semestru
 • Tehnici de prim ajutor/1 semestru
 • Biostatistica/1 semestru

Anul 2

 • Microbiologie, virusologie, parazitologie/2 semestre
 • Anatomie II/1 semestru
 • Fiziologia sistemului oro-facial/1 semestru
 • Genetică medicală/1 semestru
 • Anatomie patologică (Morfopatologie) /1 semestru
 • Patologie generală (Fiziopatologie) /1 semestru
 • Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
 • Educaţie fizică/2 semestre
 • Informatică medicală/1 semestru
 • Bioetică/1 semestru
 • Psihologie medicală/1 semestru
 • Ergonomie, organizarea şi dotarea cabinetului de medicină dentară/1 semestru
 • Materiale Dentare/1 semestru
 • Prevenţie oro-dentară/1 semestru
 • Practica de specialitate (4/5/8) Dentistică preventivă şi materiale dentare/1 semestru
 • Limbi moderne 2/2 semestre
 • Alergologie/1 semestru
 • Medicină dentară comunitară/1 semestru
 • Antropologia în medicina dentară/1 semestru

Anul 3

 • Farmacologie/1 semestru
 • Tehnologia confecţionării protezelor dentare/2 semestre
 • Ocluzologie/1 semestru
 • Prevenţie oro-dentară/1 semestru
 • Odonto-terapie conservativă/1 semestru
 • Protetică dentară fixă (unidentara) /1 semestru
 • Practică de specialitate (5/4/8) Ocluzie normală – prevenţie oro-dentară/1 semestru
 • Semiologie medicală/1 semestru
 • Semiologie chirurgicală/1 semestru
 • Imunologie/1 semestru
 • Chirurgie şi anesteziologie generală/1 semestru
 • Medicină internă/1 semestru
 • Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
 • Cultură şi civilizaţie europeană/1 semestru
 • Medicina de urgenţă – urgenţe prespitaliceşti/1 semestru
 • Farmacovigilenta/1 semestru

Anul 4

 • Odonto-terapie conservativă/1 semestru
 • Protetică dentară fixă (Puntea dentară) /1 semestru
 • Radiologei generală/1 semestru
 • Radiologie stomatologică/1 semestru
 • Endodonţie/1 semestru
 • Pedodonţie/1 semestru
 • Deontologie şi etică medicală/1 semestru
 • Anestezie şi sedare în medicina dentară. Chirurgie O.M.F. I/1 semestru
 • Epidemiologie medico-dentara/1 semestru
 • Istoria medicinei dentare/1 semestru
 • Practică de specialitate (5/4/8) Dentistică conservativă şi protetică dentară fixă/1 semestru
 • Endocrinologie/1 semestru
 • Pediatrie/1 semestru
 • ORL/1 semestru
 • Oftalmologie/1 semestru
 • Neurologie/1 semestru
 • Psihiatrie/1 semestru
 • Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
 • Produse vegetale utilizate în afecţiunile stomatologice/1 semestru
 • Biochimie clinică/1 semestru

Anul 5

 • Igienă/1 semestru
 • Endodonţie/1 semestru
 • Estetică dento-alveolară/1 semestru
 • Chirurgie O.M.F. II/1 semestru
 • Pedodontie/1 semestru
 • Protetică dentară mobilă
 • Ortodonţie/1 semestru
 • Organizare legislativă medico-dentară/1 semestru
 • Parodontologie/1 semestru
 • Practică de specialitate (5/4/8) Odonto-stomatologie, protetică dentară şi ortodonţie/1 semestru
 • Stagiu pregătirea lucrării de licenţă/1 semestru
 • Dermato-Venerologie/1 semestru
 • Medicină Legală/1 semestru
 • Managementul cabinetului de medicina dentara/1 semestru
 • Fizioterapie/1 semestru
 • Medicină Socială/1 semestru
 • Farmacovigilenţa/1 semestru
 • Imagistică Medicală/1 semestru
 • Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre

Anul 6

 • Parodontologie/1 semestru
 • Proteza mobilizabilă scheletată/1 semestru
 • Ortodonţie/1 semestru
 • Implantologie şi reabilitare protetică pe implante/1 semestru
 • Reabilitare orală/1 semestru
 • Patologie orală/1 semestru
 • Urgenţe în medicina dentară/1 semestru
 • Sănătate Orală/1 semestru
 • Proteza parţială mobilizabilă acrilică/1 semestru
 • Pregătirea lucrării de licenţă/1 semestru
 • Medicină Socială/1 semestru
 • Farmacovigilenţa/1 semestru
 • Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
page_td

Tehnica Dentara

Nivelul de studii: Licenta
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Sanatate
Locatia: Arad, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86
Limba de predare: Romana

Programul de studiu Tehnică Dentară face parte din structura organizatorică a Facultăţii de Medicină Dentară, fiind primul Colegiu înființat în cadrul Universității noastre, încă din anul 1991, studenţii desfăşurându-şi activitatea în paralel cu colegii lor de la această facultate.

Specializarea Tehnică Dentară a fost acreditată în urma propunerii A.R.A.C.I.S., prin H.G.. 635/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 834, partea I din 11 decembrie 2008.

Fiind judeţ de graniţă, cu un caracter multicultural, absolvenţii noştri au şansa realizării profesionale şi pe piaţa forţei de muncă globalizate. Suplimentul de diplomă în limba engleză le oferă posibilitatea angajării în sistemul public şi privat european;

Prin parteneriatele realizate cu firme multinaţionale din domeniul aparaturii şi materialelor dentare există interesul acestor angajatori pentru a-şi apropia cei mai buni absolvenţi ai specializării tehnică dentară.

Misiunea specializării este de a pregăti tehnicieni dentari foarte bine instruiţi în domeniul proteticii dentare, al aparatelor ortodontice şi chirurgicale.

La absolvire, un viitor tehnician dentar trebuie să deţină cunoştinţe la zi şi o înţelegere a chestiunilor majore referitoare la practica medicinii dentare în general şi a tehnicii dentare în special, trebuie să aibă multe abilităţi, inclusiv cele legate de cercetare, de investigaţie, cele analitice, de  rezolvare a problemelor, de planificare, comunicare, prezentare şi lucru în echipă. De asemenea, trebuie să înţeleagă care este relevanţa acestor activităţi în practica tehnicii dentare.

Competenţe profesionale

Competenţe profesionale

 • C1 Utilizarea adecvata a principiilor ce stau la baza morfologiei si functionalitatii aparatului dento-maxilar;
 • C2 Aplicarea notiunilor privind materialele, aparatele si echipamentele de lucru specifice laboratorului de tehnica dentara;
 • C3 Proiectarea si confectionarea restaurarilor protetice fixe;
 • C4 Proiectarea si confectionarea restaurarilor protetice mobile, mobilizabile si composite;
 • C5 Desfasurarea activitatilor în domenii specifice: ortodontie si chirurgie oro-maxilo-faciala;
 • C6 Desfasurarea activitatilor de management,conducere si administratie sanitara

Competenţe transversale

 • CT1 – Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
 • CT2 – Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul
 • CT3 – Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Anatomia ADM/1 semestru
 • Biofizică/1 semestru
 • Fiziologia ADM/1 semestru
 • Biochimia cavităţii orale/1 semestru
 • Aplicaţiile chimiei în tehnica dentară/1 semestru
 • Morfologia dinţilor şi acadelor dentare/1 semestru
 • Instrumente, dispozitive şi aparate pentru laboratorul de tehnică dentară/1 semestru
 • Materiale dentare/1 semestru
 • Ergonomie si organizarea laboratorului de tehnica dentara/1 semestru
 • Tehnologia confecţionării protezelor unidentare/1 semestru
 • Protecţia muncii în tehnica dentară/1 semestru
 • Practica de vară/Activităţi practice de specialitate/1 semestru
 • Informatică medicală şi biostatistică/1 semestru
 • Limba modernă I/2 semestre
 • Educaţie fizică/2 semestre
 • Psihologie medicală/1 semestru
 • Metodologia cercetării ştiinţifice/1 semestru
 • Bioetică/1 semestru
 • Limbi moderne II/2 semestre

Anul 2

 • Igiena/1 semestru
 • Tehnologia confecţionării protezelor fixe (punţi dentare) /1 semestru
 • Tehnologia confecţionării protezei totale/1 semestru
 • Noţiuni de ortodonţie/1 semestru
 • Tehnologia confecţionării punţilor speciale/1 semestru
 • Tehnologia confecţionării protezei mobilizabile acrilice/1 semestru
 • Noțiuni de odontologie-parodontologie/1 semestru
 • Practica de vară/Activităţi de specialitate/1 semestru
 • Limba modernă I/2 semestre
 • Educaţie fizică/2 semestre
 • Istoria Medicinei Dentare/1 semestru
 • Pedagogie/1 semestru
 • Limbi moderne II/2 semestre

Anul 3

 • Protetică dentară/2 semestre
 • Noţiuni de chirurgie BMF/1 semestru
 • Tehnologia confecţionării protezei scheletate/1 semestru
 • Tehnologia confecţionării aparatelor ortodontice/1 semestru
 • Confecţionarea aparatelor chirurgicale/1 semestru
 • Reabilitare orală/1 semestru
 • Tehnologia protezelor fixe ceramice/1 semestru
 • Restaurări protetice pe implante/1 semestru
 • Documentație lucrare de licență/1 semestru
 • Estetică dento-alveolară/1 semestru
 • Radiologie dentară/1 semestru
 • Aspecte juridice ale profesiunii/1 semestru