Misiunea Facultatii

Principalele direcţii de dezvoltare şi a scopurilor de perspectivă instituţională în vederea realizării prioritatilor fundamentale ale Facultatii de Medicina Dentara sunt stabilite prin prisma modernizarii procesului de învăţământ şi asigurarii calităţii educaţiei, în concordanţă cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi bunele practici naţionale şi internaţionale. Aceste aspecte presupun un accent de continuitate pe:

 • Asigurarea calităţii educaţiei, în concordanţă cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi bunele practici naţionale şi internaţionale.
 • Managementul cercetarii. Creşterea performanţei în activitatea de cercetare, dezvoltare inovare, dezvoltarea colaborării cu mediul antreprenorial. Colaborari internationale.
 • Politica de resurse umane care sa asigure prin raportare la prezent plierea pe standardele ARACIS.
 • Un bun parteneriat cu studenţii şi a îmbunătăţirea serviciilor oferite acestora.
 • Promovarea unui management performant şi asigurarea transparenţei decizionale.
 • Premise de viitor.
 • Asigurarea calitatii in desfasurarea activitatii programelor de studii şi activităţilor educaţionale

Necesitatea dedicarii cu intreaga norma este realizata de cadrele didactice din cadrul Facultatii de Medicina Dentara care urmaresc sa asigure demersuri susţinute pentru formarea şi consolidarea celui mai înalt nivel posibil de performanţă al studenţilor şi viitorilor absolvenţi, prin dobandirea de catre acestia a următoarelor tipuri de competenţe:competenţe profesionale ca ansamblu unitar şi dinamic de: cunoştinţe, abilităţi si competenţe transversale.

In acelasi timp, asa cu reiese si din programul managerial al Rectorului, depunem diligentele necesare pentru a impune:

 • angajarea în continuare a facultății noastre în direcția unui învățământ de calitate, centrat pe student, pe rezultatele învățării, precum și pe nevoile reale ale beneficiarilor procesului didactic;
 • asigurarea continuitatii in aplicarea criteriilor de excelență în pregătirea profesională a cadrelor didactice;
 • atingerea criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță prevazuti in Metodologia ARACIS.
 • Asigurarea aplicabilitatii principiilor care guverneaza tutoriatul/mentoratul si voluntariatul.
 • adaptarea continua la mijloace moderne de predare și evaluare, modernizarea procesului efectiv de predare-învățare si facilitarea accesului cadrelor didactice la acumularea cunostintelor unor limbi străine de circulație internațională.
 • continuitate și remodelări în planurile ciclurilor;
 • revederea și reactualizarea anuală a ansamblului curricular;
 • realizarea accesului extins la sursele de informare și cunoaștere atât pentru cadrele didactice cât și pentru studenți; pe această linie, trebuie asigurat cadrelor didactice accesul liber la baze de date științifice internaționale online, la programe privind publicații de referință în literatura juridică mondială (Programul Springer Link, CEEOL, etc.).
 • asigurarea de stagii de documentare și studiu în străinătate ale cadrelor didactice.
 • organizarea și acreditarea unor programe de masterat în parteneriat cu universități străine (joint master). În acest sens candidatul la funcția de decan poate negocia direct cu universitățile importante din Europa unde a avut calitatea de profesor invitat sau cu care a colaborat.
 • așa cum se prevede în Planul managerial al Rectorului, reactualizarea ansamblului curricular și înnoirea permanentă a ofertei didactice prin valorizarea rezultatelor celor mai recente studii și cercetări, asigurarea compatibilității cu curriculele academice ale instituțiilor de învățământ superior juridic.
 • promovarea dinamică a oferte didactice prin site-ul facultății, ziare de mare circulație, aviziere, newsletter, etc.
 • promovarea de cursuri cu caracter inderdisciplinar.
 • dezvoltarea și perfecționarea cursurilor în sistem de trunchi comun.
 • punerea la dispoziția studenților a instrumentelor necesare studiului: cursuri, suport de curs, fișa disciplinei, planul cursului
  • buna colaborare cu Bibioteca Facultății, achiziționarea de cursuri, tratate, reviste de specialitate de prestigiu din țară și din străinătate.
 • generalizarea practicii de evaluare a cadrelor didactice de către studenți pe bază de formulare-tip sau online. Actualizarea grilei de autoevaluare a cadrelor didactice.
  • atribuire transparentă a burselor de studiu și acordarea de burse de performanță pentru studenții merituoși.
 • implementarea măsurilor privind managementul calității prin intermediul Comisiei pentru asigurarea calității din cadrul Facultății de Medicina Dentara;